Oferta

Zobacz pełną ofertę

PRAWO CYWILNE

 • sprawy o ubezwłasnowolnienie
 • sprawy o uznanie za zmarłego
 • sprawy dotyczące ochrony bądź naruszenia dóbr osobistych
 • sprawy o uznanie czynności prawnych za wadliwe
 • sprawy dotyczące prawa własności:
  -zasiedzenia ruchomości bądź nieruchomości
  -przeniesienia prawa własności
  -nabycia bądź utraty własności
  -przypadki dotyczące współwłasności
  -ochrona prawa własności
 • sprawy dotyczące służebności:
  -służebności gruntowych
  -służebności osobistych
  -służebności przesyłu
 • sprawy dotyczące zastawu zwykłego oraz rejestrowego
 • sprawy o bezpodstawne wzbogacenie
 • sprawy z tytułu odpowiedzialności za szkodę:
  -odpowiedzialność za produkt niebezpieczny
  -odpowiedzialność za wyrzucenie, wylanie lub spadnięcie przedmiotu
  -odpowiedzialność za zawalenie się budowli
  -odpowiedzialność za wypadek komunikacyjny (drogowy)
  -zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę
  -odpowiedzialność za szkody prenatalne
 • sprawy dotyczące gwarancji oraz rękojmi
 • przygotowywanie i opiniowanie oraz spory na tle:
  -umowy sprzedaży
  -umowy najmu
  -umowy leasingu
  -umowy zlecenia
  -umowy o dzieło
  -umowy o roboty budowlane
  -umowy dzierżawy
  -umowy leasingu
  -umowy pożyczki
  -umowy komisu
  -umowy ubezpieczenia
  -umowy przechowania
  -umowy przewozu
  -umowy spedycji
  -umowy darowizny
  -umowy renty i dożywocia
 • sprawy zmierzające do zawarcia ugody:
  -uczestnictwo w negocjacjach
  -przygotowanie bądź opiniowanie projektu ugody
 • sprawy dotyczące prowadzenia cudzych spraw bez zlecenia
 • sprawy dotyczące weksli i czeków
 • sprawy dotyczące hipotek
 • prowadzenie postępowań wieczystoksięgowych

PRAWO RODZINNE I OPIEKUŃCZE

 • przeprowadzanie spraw rozwodowych oraz separacji
 • unieważnianie małżeństw
 • znoszenie współwłasności majątkowej małżeńskiej
 • ustanawianie rozdzielności majątkowej
 • podział majątku wspólnego małżonków
 • sprawy o alimenty
 • sprawy o ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa
 • ustalanie miejsca pobytu dziecka
 • sprawy związanych z opieką i kuratelą
 • sprawy regulujące stosunki pomiędzy rodzicami a dziećmi
 • sprawy z zakresu władzy rodzicielskiej

PRAWO WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ

 • reprezentacja w sprawach o naruszenie prawa ochronnego na znak towarowy
 • przygotowywanie dokumentacji koniecznej do zarejestrowania znaku towarowego
 • doradztwo w zakresie dopuszczalności używania znaków towarowych
 • przygotowanie i opiniowanie umów licencyjnych
 • przygotowanie i opiniowanie umów o przeniesienie praw autorskich
 • ochrona praw autorskich, reprezentacja w sprawach o naruszenie praw autorskich, dochodzenie odszkodowań
 • reprezentowanie designerów i architektów w sporach o ochronę praw autorskich
 • reprezentowanie artystów w sporach z wydawcami i osobami odpowiedzialnymi za naruszenia praw autorskich

PRAWO SPADKOWE

 • stwierdzenia nabycia spadku
 • przyjęcia bądź odrzucenia spadku
 • sprawy o unieważnienie testamentu
 • sprawy o dział spadku
 • dochodzenie roszczeń o zachowek
 • sprawy wynikające z umów dotyczących spadku
 • sprawy z zakresu odpowiedzialności za długi spadkowe
 • sprawy z zakresu wykonywania zapisów i poleceń

PRAWO PRACY

 • przygotowywanie oraz opiniowanie umów o pracę
 • przygotowywanie oraz opiniowanie umowy o zakazie konkurencji
 • doradztwo oraz reprezentacja w sprawach wypowiadania oraz rozwiązywania stosunku pracy
 • dochodzenie należności pracowniczych z tytułu ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy
 • dochodzenie należności pracowniczych z tytułu odprawy rentowej lub emerytalnej
 • dochodzenie należności pracowniczych z tytułu odprawy pośmiertnej
 • dochodzenie należności pracowniczych z tytułu wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych
 • przygotowywanie regulaminów dotyczących stosunków pracy
 • przygotowywanie i opiniowanie umów o pracę, kontraktów menedżerskich, umów o zakazie prowadzenia działalności konkurencyjnej oraz innych dokumentów związanych z nawiązywaniem stosunku pracy
 • doradztwo w zakresie wyboru sposobu nawiązywania i rozwiązywania stosunków pracy
 • tworzenie i opiniowanie regulaminów oraz wewnętrznych przepisów prawa pracy
 • reprezentowanie pracowników i pracodawców w postępowaniach sądowych i pozasądowych

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE

 • odwołania o decyzji ZUS w sprawach rentowych
 • odwołania od decyzji ZUS w sprawach zasiłków z ubezpieczenia społecznego
 • odwołania od decyzji lekarzy orzeczników roszczeń

PRAWO GOSPODARCZE I OBSŁUGA PRZEDSIĘBIORSTW

 • windykacja należności
 • ochrona przed nieuczciwą konkurencją
 • wszczęcie oraz prowadzenie postępowań sądowych
 • przedsądowe negocjacje z dłużnikami celem polubownego zakończenia sprawy
 • wszczęcie oraz prowadzenie postępowań egzekucyjnych i zabezpieczających
 • przeprowadzanie całościowych badań prawnych Spółek
 • zakładanie spółek prawa handlowego (przygotowanie
 • umowy spółki i dokumentacji niezbędnych do rejestracji oraz reprezentacja w postępowaniu rejestracyjnym przed Sądem)
 • zakładanie spółdzielni (przygotowywanie Statutu i dokumentów koniecznych do rejestracji w Sądzie)
 • sporządzanie projektów protokołów i uchwał zgromadzenia wspólników i akcjonariuszy
 • przygotowanie regulaminów Zarządu oraz Rady Nadzorczej
 • sporządzanie umów z członkami Zarządu i prokurentami
 • audyt prawny przedsiębiorstwa i nieruchomości
 • zastępstwo procesowe w sprawach zaskarżania uchwał, zwoływania zgromadzeń wspólników, przekształcenia i likwidacji spółek prawa handlowego
 • reprezentacja w postępowaniach układowych i upadłościowych
 • restrukturyzacja finansowa oraz prawna (negocjacje z bankami, wierzycielami, oddłużanie przedsiębiorstw)
 • przekształcenia formy prawnej działalności gospodarczej
 • fuzje i przejęcia

PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE

 • przygotowanie przez naszych prawników analiz kondycji przedsiębiorstw, którym grozi upadłość
 • uczestnictwo negocjacyjne w procedurach układowych i naprawczych
 • sporządzanie wniosków o ogłoszenie upadłości
 • zgłaszanie wierzytelności w postępowaniach upadłościowych
 • reprezentacja w postępowaniu upadłościowym
 • doradztwo przy nabywaniu składników masy upadłości
 • doradztwo na rzecz syndyków w zakresie sprzedaży składników masy upadłości z uwzględnieniem sprzedaży przedsiębiorstw

PRAWO ADMINISTRACYJNE I BUDOWLANE

 • reprezentacja w postępowaniach administracyjnych przed organami administracji rządowej i samorządowej oraz przed NSA
 • stała obsługa zakładów komunalnych i podmiotów administracji samorządowej
 • sporządzanie opinii prawnych w zakresie zagadnień prawa administracyjnego materialnego i procedury administracyjnej
 • obsługa gmin i związków międzygminnych
 • obsługa procesów inwestycyjnych i innych w zakresie prawa budowlanego

PRAWO KONSUMENCKIE I NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI

 • przygotowywanie i negocjowanie umów zawierających klauzule zakazu konkurencji (np. umowy sprzedaży udziałów, umowy menedżerskie),
 • występowanie w sporach związanych z naruszeniem umownego zakazu konkurencji
 • doradztwo oraz występowanie w sprawach o naruszenie przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

 • przygotowywanie opinii prawnych z zakresu problematyki zamówień publicznych
 • nadzorowanie prawidłowego przebiegu procesów udzielania zamówień
 • reprezentacja klientów w postępowaniach związanych z zamówieniami

ODSZKODOWANIA

 • odszkodowania związane z wypadkami drogowymi
 • odszkodowania za szkodę wyrządzoną przestępstwem
 • odszkodowania za szkodę wyrządzoną przez organ władzy publicznej
 • sprawy przeciwko zakładom ubezpieczeń
 • inne sprawy odszkodowawcze

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 • przygotowywanie wniosków do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych
 • oreprezentowanie w postępowaniu przed GIODO
 • oocena realizacji obowiązków ciążących na naszych Klientach, wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych
 • oopinia prawne w przedmiocie naruszeń dóbr osobistych osób fizycznych