Google+
Kancelaria Prawna Radcy i Adwokaci Poznań
Wersja polska English version
61 851 75 52

Wynagrodzenie

Każdorazowo o sposobie rozliczeń z Kancelarią decyduje umowa z Klientem.

Klient może zawrzeć z Kancelarią umowę o prowadzenie sprawy za wynagrodzeniem zryczałtowanym bądź też ustalonym wg umówionej stawki godzinowej.

Wynagrodzenie zryczałtowane – ustalone z góry, najczęściej obejmujące prowadzenie całej sprawy, ustalane także przy uwzględnieniu zawiłości sprawy, nakładu pracy, miejsca prowadzenia sporu/sprawy a także przy uwzględnieniu Rozporządzenia  Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez adwokata ustanowionego z urzędu.

Wynagrodzenie wg umówionej stawki godzinowej – Klient wraz z Kancelarią ustalają, w zależności od rodzaju sprawy, stawkę godzinową za czas efektywnie poświęcony na wszelkie czynności składające się na prowadzenie sprawy; w miarę prowadzenia sprawy w umówionych okresach np. co miesiąc Klient otrzymuje szczegółowe zestawienie czynności wraz z podaniem czasu przeznaczonego na przeprowadzenie danej czynności wchodzącej w zakres sprawy np. opracowanie pisma procesowego, reprezentacja Klienta w sądzie na rozprawie etc.

Prawnik, przyjmujący Klienta, który zgłasza się do naszej Kancelarii, w pierwszej kolejności zapoznaje się szczegółowo z przedstawionymi dokumentami oraz stanem faktycznym sprawy. Następnie, po indywidualnych negocjacjach, przy uwzględnieniu charakteru sprawy oraz stopnia jej zawiłości, przedstawia Klientowi propozycję co do formy wynagrodzenia, którą ostatecznie akceptuje Klient.

Przywiązując jednocześnie wagę do tego, aby wszelkie kwestie dotyczące wynagrodzenia Kancelarii były dla Klienta jasne i zrozumiałe oraz nie stanowiły żadnym etapie prowadzonej sprawy zaskoczenia, wycena zawiera zakres czynności jakie zobowiązuje się wykonać Kancelaria.

Dopiero po dokonaniu wyceny Klient decyduje o zleceniu danej sprawy Kancelarii oraz o systemie rozliczenia – zryczałtowanym bądź godzinowym.

Wychodząc naprzeciw potrzebom naszych Klientów, stwarzamy im możliwość prowadzenia przez Kancelarię tylko określonych w umowie czynności, takich jak np. sporządzenie pisma, uczestnictwo w poszczególnych rozprawach sądowych itp.

Stawki minimalne wskazane w powoływanym rozporządzeniu wynoszą zależnie od wartości przedmiotu sporu:

  • w sprawach do 500 zł - 60 zł
  • powyżej 500 zł do 1.500 zł - 180 zł
  • powyżej 1.500 zł do 5.000 zł - 600 zł
  • powyżej 5.000 zł do 10.000 zł - 1.200 zł
  • powyżej 10.000 zł do 50.000 zł - 2.400 zł
  • powyżej 50.000 zł do 200.000 zł - 3.600 zł
  • powyżej 200.000 zł - 7.200 zł

Należy w tym miejscu dodać, że ustalone wynagrodzenie, powiększone o stawkę podatku VAT, tj. 23 %  płatne jest z góry, przy czym istnieje możliwość rozłożenia go na raty.